top of page

תהליך הטיפול

שלב ראשון - היכרות ראשונית

שיחה טלפונית בה מתבקשים בני המשפחה לתאר לי את הקושי אתו הם מתמודדים, כבסיס לאפיון הצורך וכנובע מזה מאפייני השירות ושיטת הטיפול והליווי שתותאם למטופל.

 

שלב שני - אבחון והערכה

פגישה בבית המטופל בה מתבצע אבחון והערכה יסודית של מצבו. הערכה זו מאפשרת להבין את מכלול הצרכים הטיפוליים והתאמת תכנית הטיפול לרבות אפיקי המימון למיצוי השירותים הנדרשים. האבחון יכלול את מצבו הביו-פסיכו-סוציאלי של המטופל ואת צפיות בני משפחתו מהשירות.

שלב שלישי - תכנית הטיפול האישית

לאחר איסוף הנתונים והאבחון, מוגשת תכנית טיפול הכוללת את, תדירות הטיפולים, עזרים המותאמים באופן אישי למצב המטופל, תכנית תזונתית, שלבי תהליך הליווי השוטף, זהות מנהל הטיפול, המלצות למיצוי זכויות ושירותים רלוונטיים נוספים. החלטות על אופן הביצוע המעשי ויעדי הטיפול יישקלו ויתקבלו במשותף על ידי המטופל, בני משפחתו ועל ידי.

שלב רביעי- ניהול הטיפול 

ליווי תהליך הטיפול נעשה על ידי מנהל הטיפול, וכולל מעקב מקצועי, אשר יתבצע ע"י ביקורי בית שוטפים, זמינות טלפונית ואינטרנטית, טיפול פליאטיבי על פי צרכי המטופל בביתו.

bottom of page