top of page

הנחיות רפואיות מקדימות למתן טיפול עתידי לפי חוק החולה למותחוק החולה הנוטה למות עוסק בחולים במחלה חשוכת מרפא הנמצאים בסוף חייהם, ומחייב את הצוות הרפואי למתן טיפול מקל להם ולבני משפחתם. החוק מסדיר את הכללים לפיהם יוכלו להורות מראש שלא לקבל טיפול רפואי, אם לא יהיו כשירים לקבל החלטות, כדי להימנע מהארכת הסבל. החוק קובע את המגבלות להימנעות מטיפול רפואי ואוסר על המתה במעשה או על סיוע להתאבדות.

במסגרת החוק נוצרו שני מסמכים המאפשרים לכל אדם מעל גיל 17 כשהוא מוגדר ככשיר לקבלת החלטות לתת או הנחיות מקדימות או למנות מיופה כוח אשר בבוא היום אם וכאשר יוגדר כחולה נוטה למות אך יוצא מחזקת הכשרות, ידברו בשמו.

המסמך נמצא באינטרנט וניתן להורידו משם מאתר של משרד הבריאות

ניתן ללחוץ כאן להורדת המסמך:https://www.health.gov.il/DocLib/doa_1_0708.pdf

הנחיות מקדימות לטיפול עתידי בחולה הנוטה למות תוספת ראשונה מאפשרת לכל אדם כאמור, למלא את העדפותיו על ידי סימון "להימנע" מול "לא להימנע" לגבי 13 תחומים העוסקים בפעולות טיפוליות שחלקן נוגעות בהארכת חיים וחלקן יכולות לעסוק בטיפולים להקלה על הסבל.

התוספת השניה מאפשרת למנות אדם אחר שיהיה מיופה כוח במצב בו אדם יהיה מוגדר כחולה נוטה למות.

המסמך נערך ע"י האדם הממלא אותו אך יש להיעזר באיש מקצוע מתחום הרפואה(אחות מוסמכת במידה והאדם עדיין לא מוגדר כחולה נוטה למות וע"י רופא מומחה לאדם שהוגדר כחולה נוטה למות).

דגשים למילוי המסמך- החתמת עדים ורישום תאריך זהה לתאריך בו חתם ממלא המסמך

את המסמך יש לשלוח למשרד הבריאות ברח' ירמיהו 39 בירושלים, חשוב לזכור לצרף צילום ת.ז + ספח ולשלוח את המסמך בדואר רשום.

אחרי מס' שבועות תקבלו בדואר את ההנחיות חתומות ומאושרות בצירוף כרטיס המאשר שמילאתם הנחיות.

חשוב ליידע בני משפחה על קיום ההנחיות.

מילוי המסמך מאפשר לממלא אותו לשוחח עם בני משפחתו על סוף ימיו ועל בחירותיו ורצונותיו בתקופה זו. זוהי שיחה לא פשוטה אך חשובה ומקדמת

Comments


bottom of page